Skład Zarządu koła łowieckiego "DARZ BÓR"

Zarząd naszego koła działa w pięcioosobowym składzie. Koledzy pełniący funkcje w Zarządzie, zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Koła na pięcioletnią kadencję. Zarząd ukonstytuował się w poniższym składzie:

Do kompetencji Zarządu Koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

 • bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności    gospodarczej i organizacyjnej koła;
 • realizacja budżetu;
 • opracowanie projektów planów działalności koła;
 • wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 • wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
 • zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12 Statutu Pzł
 • przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 • organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 • powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
 • zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 • nakładanie na członków kar porządkowych.

Zarząd Koła we własnym zakresie dokonał szczegółowego podziału kompetencji między swych członków:

Prezes Zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na
zewnątrz, kieruje pracą Zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

Łowczy i Podłowczy organizują gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach,organizują polowania, czuwają nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowują wnioski do planów hodowlanych,
prowadzą ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;

Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu Koła, rejestr uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;

Skarbnik, prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia
składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.