Komisja rewizyjna

Zadaniem Komisji rewizyjnej koła jest  kontrola całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej naszego koła. Walne Zgromadzenie koła do pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej na kadencję pięcioletnią powołało trzech członków. Komisja ukonstytuowała się w poniższym składzie:

Marek Gancarczyk– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Babik – Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kościółek – Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Malinowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

  • przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu Koła;
  • dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Koła;
  • sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
  • składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy Zarządu Koła;
  • składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła;
  • współpraca z okręgową Komisją Rewizyjną.