SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Komisja rewizyjna

Zadaniem Komisji rewizyjnej koła jest  kontrola całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej naszego koła. Walne Zgromadzenie koła do pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej na kadencję pięcioletnią powołało trzech członków. Komisja ukonstytuowała się w poniższym składzie:

Marek Gancarczyk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Motawa - Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Babik - Członek Komsji Rewizyjnej
 

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu koła;

Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu koła;

Sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;

Składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy Zarządu koła;

Składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu koła;

Współpraca z okręgową Komisją Rewizyjną.